ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε./«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

   
 
Αγ. Παρασκευή: 28/09/2015
Αρ. Πρωτ: 400/2015-430
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'', προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). περ. α, με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την εκτέλεση του έργου: «Υγρομονώσεις - επεμβάσεις, σε κτίρια εντός του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ", προϋπολογισμού μελέτης 220.000,00 € με το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το έργο Ε 459.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20η Οκτωβρίου 2015 – 10:00 π.μ, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ/νσης Τεχνολογικών Εφαρμογών & Υποστήριξης Ερευνών/ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπικό σήμα (fax) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία.

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανεξαρτήτως έδρας. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), καθώς επίσης και εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των των 3.577,23 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και πρέπει να έχουν ισχύ 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε έντυπη μορφή έναντι του ποσού των 40€, από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνολογικών Εφαρμογών & Υποστήριξης Ερευνών / Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’, οδός Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή. Πληροφορίες: κα Καλογήρου τηλ:2106503232 και κα Καμπαδάκη, τηλ:210 6503067 και έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015. Επιπρόσθετα, τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ/ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» http://www.demokritos.gr. Σε αυτή την περίπτωση, το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα διατίθεται δωρεάν από τη Γραμματεία.
 
Σχετικά:
 

Διακήρυξη
Τεχνική περιγραφή
Τεχνική προδιαγραφή
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Ε.Σ.Υ
Τιμολόγιο
Προϋπολογισμός
Σχέδια
Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ


Ζήσιμος Σπ. Αγγελής

Μηχ/γος Μηχ/κός
Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε&Υ.Ε