ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 21/09/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3541
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για τον καθαρισμό του χώρου του συνεδριακού κέντρου του ΕΚΕΦΕ «Δ» συνολικής επιφάνειας 692,48 m2 που καλύπτεται από μοκέτα. O προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών #4.471,55  # πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.028,45) ήτοι πέντε χιλιάδων πεντακόσιων ευρώ #5.500,00 ?#.


Ο χώρος του συνεδριακού κέντρου του ΕΚΕΦΕ «Δ» περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω:

  • Κεντρικό Αμφιθέατρο συνολικής επιφάνειας 552 m2 (μάλλινη μοκέτα)
  • Μικρή Αίθουσα συνολικής επιφάνειας 112 m2 (συνθετική μοκέτα)
  • Γραφείο συνεδριακού κέντρου (μικρό- μεγάλο) συνολικής επιφάνειας 28,48 m2

Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει, εντός του σφραγισμένου φακέλου να προσκομιστεί (α) Υπεύθυνη Δήλωση (Ι) του Ν. 1599/86 ότι ο καθαρισμός (σκούπισμα - στέγνωμα) της μοκέτας θα γίνει με οικολογικά υλικά και πιστοποιημένα μηχανήματα και (β) Υπεύθυνη Δήλωση (ΙΙ) του Ν. 1599/86 ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση του χώρου του συνεδριακού κέντρου.

Προκειμένου να λάβετε γνώση του χώρου του συνεδριακού κέντρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κ. κ. Ιωάννη Τσουρουνάκη και Χρυσούλα Λαθιωτάκη με στοιχεία επικοινωνίας email: johnt@ipta.demokritos.gr, τηλ. 210 6503714 και  email: lathiotaki@admin.demokritos.gr, τηλ. 2106503048 αντίστοιχα.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν κατόπιν συνεννόησης που θα καθοριστεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Συνεδριακού Κέντρου και θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 5 εργασίμων ημερών.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφεται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι την 2η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Τμήμα Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 5/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.
 

Σχετικό Έγγραφο: diag323.pdf

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1602&View=18

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ