ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 10/09/2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-3482
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 015/2015-2724 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2015-2723

  Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium - EUROfusion» - ΕΕ 10687  τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 015/2015-2724 περίληψη του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός  (1) συστήματος μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων υμενίων και επιστρώσεων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δ» προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (#110.000,00#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (#25.300,00 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στη συνολική αξία των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (#135.300,00 €#).

Η υποβολή των προσφορών παρατείνεται ως τις 15/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Η ημερομηνία αξιολόγησης του Διαγωνισμού ορίζεται η 24/09/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί πρωτότυπη έως την 23/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και σε έντυπη μορφή, στο κεντρικό πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, προκειμένου να σταλεί στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η διεύθυνση αποστολής του φακέλου είναι «ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ΓΕΛ» Τερμ. Πατρ. Γρηγορίου Ε, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 153 10.

Κατά τα λοιπά ισχύει το με αρ. πρωτ. 015/2015-2723 αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag299.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ