ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 28-08-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3303
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «YDSYour Data Stories» (E-11909), Grant Agreement No 645886, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση Software Engineer για data harvesting and analysis

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο θετικών επιστημών
  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ευρωπαϊκά έργα  έρευνας και ανάπτυξης
  • Πολύ  καλή  γνώση  Java  programming,  Python  programming,   Software   Integration, Linguistic/Data analysis pipelines

Επιθυμητά προσόντα:

• Bash scripting, 
• Data crawling/harvesting,
• Data analysis,
• Data cleaning,
• Text analysis,
• Linguistic tools,
• Data modeling.                  

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-9-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται  το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), το ακρωνύμιο του έργου («YDS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11909), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3303) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: jobs740.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά