ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228

 

Αγ.Παρασκευή: 24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3136
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «SPOT – Spin Orbit Torque memory for cache & Multicore processor applications» (E-11736) – Grant Agreement No 318144, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική - Επιστήμη Υλικών, διάρκειας έξι (6) μηνών –από 1 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 (λήξη του έργου) – υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή ο επιλεχθείσας επιστημονικός συνεργάτης δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση), ως εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας)

  1. Πτυχίο Μάστερ (Βαθμός 10%)
  2. Κατοχή διδακτορικού στη Φυσική - Επιστήμη Υλικών (Βαθμός 20%)
  3. Εμπειρία στην εναπόθεση λεπτών μαγνητικών υμενίων με την τεχνολογία sputtering  δυαδικών ή τριαδικών συστημάτων, αλλά και με εμπειρία στο χαρακτηρισμό με τεχνικές όπως περίθλαση ακτίνων  - Χ,  με μαγνητόμετρο Kerr, SQUID ή VSM.  Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό     πολυστρωματικών     υμενίων, χαρακτηρισμός σε υψηλές συχνότητες που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (Βαθμός 40%)
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με  επιστημονικό  προσωπικό  από  διαφορετικούς  κλάδους  (προσωπική συνέντευξη - Βαθμός 20%)
  5. Δύο συστατικές επιστολές (Βαθμός 5%)
  6. Γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων  υπολογιστικών προγραμμάτων (Word, PowerPoint, Excel, Labview κλπ - Βαθμός 5%).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-9-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Δημήτριο Νιάρχο στο e-mail: d.niarchos@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («SPOT»), ο αριθμός του έργου (E-11736), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Δημήτριος Νιάρχος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3136) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs738.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά