ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 21/08/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3255
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Διεθνή Διαγωνισμού

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προκήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την:

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός (1) αναλυτή χημικής σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων σε αερόλυμα με βάση την φασματοσκοπία μάζας με μέτρηση χρόνου πτήσης ιόντων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων ογδόντα δυο χιλιάδων ευρώ (#282.000,00 €#) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με αριθμό 015/07/2015/4.  
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.
 
Σχετικό Κείμενο: diag315.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ