ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 31-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3203
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»  (E-11730), ΚΥΑ  και Απόφαση 496ης Συν. Δ.Σ. / 13-9-2012 & Απόφαση 482ης Συν. Δ.Σ. 3-5-2012, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής::

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών, για την υποστήριξη των επικοινωνιακών δράσεων προώθησης και προβολής του ΕΚΕΦΕ «Δ», καθώς επίσης την υποβοήθηση συγγραφής προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020 με ειδίκευση στη σύνταξη του τεχνικού και επιστημονικού μέρους της πρότασης. Το έργο θα περιλαμβάνει επιπλέον τη συνδρομή στο πλαίσιο διάχυσης της παραγόμενης γνώσης και τη διαχείριση της παρουσίας του Κέντρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την ανωτέρω θέση θα ληφθούν υπόψη:

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεω
  2. Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και αντίστοιχη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα
  3. Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων
  4. Προϋπηρεσία στη διοργάνωση δράσεων σε διεθνές επίπεδο ( συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις Τύπου, workshops)
  5. Γνώση διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και κοινοτήτων communities)
  6. Οργανωτικές ικανότητες και διαχείρισης έργων (project management)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-9-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Γεωργία Φαρμάκη, στο τηλέφωνο 210-6503078 και στο e-mail: farmaki@admin.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται ο τίτλος του έργου («Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11730), η αρμόδια για πληροφορίες (κα Γεωργία Φαρμάκη) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3203) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs737.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά