ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3138
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου «Αξιολόγηση ενώσεων ως διαγνωστικών / θεραπευτικών μέσων»  (E-11903), Απόφαση 546ης Συν. Δ.Σ./5-12-2014, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δέκα οχτώ (18) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Πτυχιούχου Τμήματος Χημείας ή συναφών επιστημών και κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στη Χημεία, στο θεματικό πεδίο «Αξιολόγηση με φασματοσκοπικές μεθόδους και in vitro και in vivo βιολογικές δοκιμασίες συνθετικών ενώσεων και φυσικών προϊόντων ως εν δυνάμει διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων κυρίως για τον καρκίνο και τη νόσο του Alzheimer», ως εξής:

Προϋπόθεση η ύπαρξη Πτυχίου Χημείας ή συναφών επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Χημεία ή σε συναφείς επιστήμες.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (σε παρένθεση οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας):

>Εργαστηριακή εμπειρία στην οργανική σύνθεση και τον δομικό χαρακτηρισμό οργανικών ενώσεων και μεταλλικών συμπλόκων αυτών (15%)
>Εμπειρία στην μελέτη με φασματοπολωσιμετρία κυκλικού διχρωισμού (CD) αλληλεπιδράσεων ενώσεων με βιομόρια που σχετίζονται με καρκίνο και νευροεκφυλιστικές νόσους (15%)
>Εμπειρία στον χειρισμό, τη διαδικασία συσσωμάτωσης και τον προσδιορισμό in vitro δραστικότητας του β-αμυλοειδούς πεπτιδίου της νόσου Alzheimer (25%)
>Εμπειρία στη βιολογική αξιολόγηση ενώσεων σε κυτταροκαλλιέργειες (κυτταρικές σειρές, πρωτογενείς καλλιέργειες, πειράματα τοξικότητας, πρόσληψης, εντοπισμού, κλπ) (20%)
>Εμπειρία στο χειρισμό πειραματοζώων και στην ανάπτυξη πρωτογενών κυτταρικών καλλιεργειών νευρικού ιστού από εγκέφαλο πειραματοζώων (15%)
>Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (10%)

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα με αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς ένα σύντομο υπόμνημα, στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Μαρία Πελεκάνου, στο τηλέφωνο 210-6503555 και στο e-mail: pelmar@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Β.Ε.), ο τίτλος του έργου («Αξιολόγηση ενώσεων ως διαγνωστικών / θεραπευτικών μέσων»), ο αριθμός  του έργου (E-11903), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Μαρία Πελεκάνου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3138) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs736.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά