ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3137
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «DECORAIL – Detection, Evaluation and Total Control of RCF in Rails» (E-11785), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 516/4-3-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους – προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου,  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, συνολικής δαπάνης 5.000,00€ αντιστοίχως, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1
Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην Ανίχνευση ρωγμών RCF με αισθητήρες GMR.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]
1.Βαθμός πτυχίου (15%)
2.Μεταπτυχιακός τίτλος (10%)
3.Εμπειρία στην ανίχνευση ρωγμών RCF με αισθητήρες GMR (50%)
4.Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη (15%)
5.Πολύ καλή εμπειρία σε χρήση γλώσσας προγραμματισμού labview (10%)

 

ΘΕΣΗ 2
Διπλωματούχος Μηχανικός οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην Ανίχνευση ρωγμών RCF με αισθητήρες GMR.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]
1.Βαθμός Διπλώματος (15%)
2.Μεταπτυχιακός τίτλος (10%)
3.Εμπειρία στην ανίχνευση ρωγμών RCF με αισθητήρες GMR (50%)
4.Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη (15%)
5.Πολύ καλή εμπειρία σε χρήση γλώσσας προγραμματισμού labview (10%)

 

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Μιχάλη Πίσσα  στο  τηλέφωνο: 210-6503306.

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται  το Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («DECORAIL»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11785), η θέση που ενδιαφέρει, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Μιχάλης Πίσσας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3137) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs735.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά