ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3134
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος   /   έργου   με  τίτλο  «ΜΑRIPAINTS – Καινοτόμα Αυτοΐάσιμα Οικολογικά Υφαλοχρώματα με Αντιδιαβρωτική και Αντιβιοεπιστρωτική Δράση» (E-11808), Απόφαση ΓΓΕΤ (AOAA-AOAE) με αρ. πρωτ. 441/21-2-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», ΕΣΠΑ 2007-2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για δύο(2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Πτυχιούχο ΑΕΙ Χημείας, κατόχου Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού τίτλου σπουδών και Ερευνητική εμπειρία στη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και τη μελέτη νανοδομών με αντιβιοεπιστρωτική και αντιδιαβρωτική δράση, συνολικής δαπάνης: 5.600,00€

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]
- Εμπειρία στις βαφές αντι-βιοεπίστρωσης (25% συντελεστής βαρύτητας)
- Σύνθεση νανοδοχείων (30% συντελεστής βαρύτητας)
- Ηλεκτροχημική κατεργασία των μετάλλων (25% συντελεστής βαρύτητας)
- Διδακτορικό στην Ανόργανη Χημεία (20% συντελεστής βαρύτητας)

ΘΕΣΗ 2

Πτυχιούχο ΑΕΙ Χημείας, κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Ερευνητική εμπειρία στη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και τη μελέτη νανοδομών με αντιβιοεπιστρωτική και αντιδιαβρωτική δράση, Συνολικής Δαπάνης: 4.400,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]
- Εμπειρία στις βαφές αντι-βιοεπίστρωσης (25% συντελεστής βαρύτητας)
- Σύνθεση νανοδοχείων (30% συντελεστής βαρύτητας)
- Ηλεκτροχημική μελέτη (25% συντελεστής βαρύτητας)
- Μεταπτυχιακό στην Ανόργανη Χημεία (20% συντελεστής βαρύτητας)

Οι υπογραφές των συμβάσεων και οι προσλήψεις θα καταστούν δυνατές μόνο στην περίπτωση που εγκριθεί παράταση του ερευνητικού προγράμματος «ΜΑRIPAINTS – Καινοτόμα Αυτοΐάσιμα Οικολογικά Υφαλοχρώματα με Αντιδιαβρωτική και Αντιβιοεπιστρωτική Δράση» από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες     και    ώρες    με    τον   Δρ. Γεώργιο Κόρδα,    στο   τηλέφωνο   210-6503301 και στο e-mail: g.kordas@inn.demokritos.gr 

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («ΜΑRIPAINTS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11808), η θέση που ενδιαφέρει, o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Κόρδας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3134) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs734.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά