ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3130
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου ERC-SMARTGATE-291260 με τίτλο «Smart Gates for the Green Transistor» (E-11671), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή οι επιλεγέντες επιστημονικοί συνεργάτες δεν πρέπει να κατέχουν άλλη θέση), ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία (1) θέση Φυσικού με διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες και αντικείμενο: «Χαρακτηρισμός της χημικής σύστασης και ηλεκτρονικής δομής διδιάστατων υλικών με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων  (XPS και ARPES)»

ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση Φυσικού με διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες και αντικείμενο: «Παρασκευή γραφενίου με τη μέθοδο Εναπόθεσης Χημικών Ατμών (CVD) και χαρακτηρισμός της κρυσταλλογραφικής και ηλεκτρονικής δομής του»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (με συντελεστές βαρύτητας)

1. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής (βαθμός) - Συντελεστής βαρύτητας 20%
2. Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική     - Συντελεστής βαρύτητας 30%
3. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης   - Συντελεστής βαρύτητας 50%
4. Τελική πρόσληψη  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  στην  περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Αθανάσιο Δημουλά στο e-mail: a.dimoulas@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Smart Gates for the Green Transistor»), ο αριθμός του έργου (E-11671), η θέση που ενδιαφέρει, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Αθανάσιος Δημουλάς) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3130) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs733.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά