ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3129
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο εργαστήριο (NMRlab – Φορέας 2) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Helium Recovery, towards the creation of National Helium Reserve» (E-11856), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3127/31-12-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους – προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  διάρκειας ενός (1) μήνα ή μέχρι και τη λήξη του έργου,  για  μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, συνολικής δαπάνης 1.800,00€, ως εξής:

Μία (1) θέση πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών για την υποστήρξη των προσπαθειών εγκατάστασης συστήματος ανακύκλωσης Ηλίου στο εργαστήριο NMR (NMRLAB) του ΙΝΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]
1. Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (Βαθμός, 60%).
2. Εμπειρία σε τεχνολογίες ανακύκλωσης και μετρήσεων υγρού ηλίου (Βαθμός, 30%)
3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Βαθμός, 10%).
5.Τελική  πρόσληψη  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  στην  περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η θέση θα είναι διαθέσιμη αμέσως. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβεται από το έργο ο επιλεχθείσας επιστημονικός συνεργάτης, πρέπει να απασχολείται σε αυτό, υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου στο e-mail: k.yannakopoulou@inn.demokritos.gr ή με τον Δρ. Ιωάννη Σανάκη στο e-mail: i.sanakis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται  το εργαστήριο (NMRlab – Φορέας 2) του Ινστιτούτου Ι.Ν.Ν., ο τίτλος του έργου («Helium Recovery, towards the creation of National Helium Reserve»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11856), οι αρμόδιοι για πληροφορίες (Δρα Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου ή Δρ. Ιωάννης Σανάκης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3129) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs732.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά