ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3128
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «NOALGOS – Neuroprotective opioid activity by alternative G protein coupled opioid receptor signaling» (E-11864), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. 971/29-1-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  διάρκειας  δύο (2) μηνών,  για  μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη,  Πτυχιούχου ΑΕΙ (Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων) και κάτοχου μεταπτυχιακού διπλώματος, συνολικής δαπάνης 2.800,00€, για  εκπόνηση διδακτορικού σε θέματα που αφορούν «τους μοριακούς μηχανισμούς κυτταρικής σηματοδότησης διαμεμβρανικών υποδοχέων που συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες (G- protein coupled receptors) και το ρόλο τους σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες» και συγκεκριμένα:

i)Στην ταυτοποίηση νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς που συζεύγνυνται με G πρωτεϊνες
ii)Στην ανάλυση γονιδίων των οποίων η έκφραση ρυθμίζεται από ενεργοποιημένους οπιοειδείς υποδοχείς
iii)Στον προσδιορισμό παραγόντων «ρυθμιστών της σηματοδότησης μέσω G πρωτεϊνών» που συμβάλλουν στη κυτταρική επιβίωση και τη νευριτική ανάπτυξη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

-Πτυχίο Βιολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 20%).
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τομέα της Βιολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 20%).
-Εμπειρία στη κυτταρική μοριακή βιολογία ή νευροφαρμακολογία (βαρύτητα 20%).
-Δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά (βαρύτητα 20%).
-Εργαστηριακή εμπειρία με τεχνικές μοριακής βιολογίας, βιοχημείας και κυτταρικών
καλλιεργειών (βαρύτητα 20%).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ
-Βιογραφικό σημείωμα - σε αυτό θα αναφέρονται επίσης ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο υπευθύνων, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
-Αντίγραφα πτυχίων.
-Υπόμνημα μιας σελίδας με την εμπειρία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ηρώ Γεωργούση, στο e-mail: iro@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Β.Ε.), το ακρωνύμιο του έργου («NOALGOS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11864), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Ηρώ Γεωργούση) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3128) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης:correct_jobs731.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά