ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3139
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (εγκαταστάσεις Πύλου) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Online  Optical  Probes  for  Quality Control and Safety Assessment of Olive and Other Edible Oils» (E-11750) – Δράση «Συνεργασία 2011», Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ.  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1854/2-10-2012, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών ,για διάστημα απασχόλησης δύο (2) μηνών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1
Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD). Το αντικείμενο της θέσης αφορά στη φασματοσκοπική μελέτη δειγμάτων ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και βαθμονόμηση συσκευής πραγματικού χρόνου για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου. Συνολική δαπάνη σύμβασης 5.000€.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας)

α. 5-ετής τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτη και ανάλυση δεδομένων φασματοσκοπίας, ή δεδομένων ανιχνευτών Πειραματικής Φυσικής (συντελεστής βαρύτητας 0.6).
β. 2-ετής εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων συσκευών για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου (συντελεστής βαρύτητας 0.4).

 
ΘΕΣΗ 2
Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc), με αντικείμενο την εφαρμοσμένη οπτική. Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάπτυξη οπτικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου. Συνολική δαπάνη σύμβασης 4.000€.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας)

α. 5-ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συστήματα οπτικής μετάδοσης δεδομένων μέσω οπτικών ινών, καθώς και στη βαθμονόμηση και χαρακτηρισμό πειραματικών διατάξεων φυσικής (συντελεστής βαρύτητας 0.6).
β. 2-ετής εμπειρία σε ανάπτυξη συσκευών για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου (συντελεστής βαρύτητας 0.4).

ΘΕΣΗ 3
Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Οικονομικών Επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) με αντικείμενο την Επιστήμη των Υπολογιστών. Το αντικείμενο της θέσης αυτής είναι η λογιστική διαχείριση του έργου, καθώς και η ανάπτυξη λογισμικού για τις γενικότερες ανάγκες προβολής και διαχείρισης δεδομένων του έργου. Συνολική δαπάνη σύμβασης 4.000€.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας)

α. 2-ετής εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (συντελεστής βαρύτητας 0.6).
β. Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη  ολοκληρωμένων εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών (συντελεστής βαρύτητας 0.4).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου
του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Γεώργιο Σταυρόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503514 και στο e-mail: stavrop@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Φ.Σ. - εγκαταστάσεις Πύλου), ο τίτλος του έργου («Online  Optical  Probes  for  Quality Control and Safety Assessment of Olive and Other Edible Oils»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11750), η θέση που ενδιαφέρει, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Σταυρόπουλος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3139) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs730.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά