ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3135
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΟΡΑΣΥ – Εξερευνώντας  το  Ορατό  και Αόρατο Σύμπαν με επιταχυντές και καινοτόμους ανιχνευτές» (E-11784), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Τεχνικού Δικτύων, αποφοίτου σχολής πληροφορικής ή ηλεκτρονικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης συναφούς σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμήματος πληροφορικής ή άλλης συναφούς σχολής, για διάστημα απασχόλησης από 20/10/2015 μέχρι 31/12/2015, συνολικής δαπάνης 4.450,00€ και     αντικειμένου απασχόλησης «την αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής του ΙΠΣΦ και αναβάθμιση και συντήρηση της υπολογιστικής υποδομής του ΙΠΣΦ», ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

1)Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε διαχείριση υπολογιστικών υποδομών στο Grid  (συντελεστής βαρύτητας > 30%)
2)Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (συντελεστής βαρύτητας > 30%)
3)Διαχείριση δικτύων LAN - WAN σε layer 2 και layer 3 (συντελεστής βαρύτητας > 20%)
4)'Αριστη γνώση Linux OS (συντελεστής βαρύτητας > 10%)
5)Διαπιστωμένη γνώση προγραμματισμού (C/C++/Javascript) (συντελεστής βαρύτητας > 10%)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Χρήστο Μάρκου, στο τηλέφωνο 210-6503409 και στο e-mail: cmarkou@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Φ.Σ.), το ακρωνύμιο του έργου (ΟΡΑΣΥ), ο  αριθμός  του  έργου (E-11784), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Χρήστος Μάρκου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3135) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs729.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Μαρίνα Κ. Φονταρά