ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3133
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «DE_SPARK_NANO_GEN – Ανάπτυξη διάταξης παραγωγής σωματιδίων αεροζόλ με την μέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης για παρατήρηση αερίων ροών και κατασκευή νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές σε αισθητήρες αερίων» (E-11841) – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2532/30-10-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δύο (2) μηνών, στο θεματικό πεδίο «αλγόριθμοι προγραμματισμού συστημάτων ελέγχου και καταγραφής δεδομένων σε εργαστηριακές διατάξεις μελέτης αερολύματος» και συνολικής δαπάνης 3.750,00€, ως εξής:
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

 Πτυχίο Φυσικού (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
 Εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσεις ατμοσφαιρικών παραμέτρων/αερολύματος     (Συντελεστής Βαρύτητας - 40%).
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σημειώματα, καθώς και τα αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα μέχρι (2 σελίδες), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, στο e-mail: elefther@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει  να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («DE_SPARK_NANO_GEN»), ο αριθμός του έργου (E-11841), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3133) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs728.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά