ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3132
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο, Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «EnTeC – Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» (E-11763) – Grant Agreement No 316173, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για εννέα (9) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

ΘΕΣΗ 1
- Πτυχιούχος πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου
- Ερευνητική εμπειρία στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος (κατανομή μεγέθους, τεχνικές αντιστροφής κατανομών)
- Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές παραγωγής νανοσωματιδίων ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και ανάλυσης μετρήσεων
- Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της προκήρυξης
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ΘΕΣΗ 2

- Πτυχιούχος πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου

- Ερευνητική εμπειρία στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος (κατανομή μεγέθους, υγροσκοπικότητα, χημική σύσταση)
- Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές μελέτης δεδομένων και ανάλυσης μετρήσεων από φασματομετρία μάζας αερολύματος
- Εκτενής εμπειρία στη εκπόνηση ερευνητικών προτάσεων, τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και τη συγγραφή των σχετικών περιοδικών και τελικών τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων
- Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ΘΕΣΗ 3 & 4
- Απόφοιτους θετικών επιστημών, κάτοχους διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο την επίπτωση περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία
- Εμπειρία σε μελέτες έκθεσης πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς παράγοντες με έμφαση στην αέρια ρύπανση και την κλιματική αλλαγή
- Γνώσεις βιοστατιστικής, διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων και συσχέτισής τους με την επίδραση την υγεία, θα κριθούν θετικά

ΘΕΣΗ 5
- Πτυχιούχος Χημικός, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σχετικό με την Αναλυτική Χημεία ή την Τοξικολογία
- Εμπειρία σε μελέτες αξιολόγησης του κινδύνου έκθεσης του ανθρώπου σε έμμονους οργανικούς ρύπους και της διερεύνησης του μηχανισμού μεταφοράς τους στο περιβάλλον θα κριθούν θετικά
- Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

ΘΕΣΗ 6
- Πτυχιούχος πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών
- Πενταετής τουλάχιστον  εμπειρία  στην Υποστήριξη και διαχείριση περιβαλλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων
- Πενταετής τουλάχιστον  εμπειρία  στην οικονομοτεχνική διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. LIFE+, INTERREG, FP7, HORIZON 2020)
- Μεταπτυχιακή εξειδίκευση θα συνεκτιμηθεί θετικά
-  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

ΘΕΣΗ 7
- Πτυχιούχος  πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών
- Τριετής τουλάχιστον  εμπειρία στην Ανάλυση και σύνδεση χωρικών-κλιματολογικών δεδομένων αστικού περιβάλλοντος με χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων
- Υποστήριξη και διαχείριση περιβαλλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων
-  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΘΕΣΗ 8
- Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός με απαιτούμενα προσόντα:
- Δίπλωμα και Διδακτορικός τίτλος
- Πολυετής ερευνητική εμπειρία στην πειραματική μελέτη και υπολογιστική μοντελοποίηση (με τεχνικές Monte-Carlo και Μοριακής Δυναμικής) διεργασιών ρόφησης και διάχυσης σε πορώδη υλικά και νανοδομές
- Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
-  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά

 

ΘΕΣΗ 9

- Πυρηνικός φυσικός, κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος

- Πενταετής εμπειρία στη βελτιστοποίηση μεθοδολογιών ανάλυσης γ-φασματομετρίας περιβαλλοντικών δειγμάτων
- Πενταετής εμπειρία στη δειγματοληψία ατμοσφαιρικού αέρα και ραδιενεργού εναπόθεσης
- Επιθυμητό επιπλέον προσόν είναι η πολύ καλή γνώση αγγλικών και η εμπειρία / εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σημειώματα, καθώς και τα αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα μέχρι (2 σελίδες), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).


Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, στο τηλ. 210-6503008 και στο e-mail: elefther@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει  να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («EnTeC»), ο αριθμός του έργου (E-11763), η θέση που ενδιαφέρει, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3132) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs727.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά