ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:24-7-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-3127
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Advanced Emergency Preparedness and Response Tools for Airborne Hazardous Materials in Urban Environments» (E-11929), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα υπολογιστικής μοντελοποίησης ατμοσφαιρικής διασποράς επικίνδυνων ρύπων με έμφαση σε δομημένο αστικό περιβάλλον, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Απαιτούμενα Προσόντα
> Διδακτορικό δίπλωμα θετικών επιστημών ή μηχανικού
> Εμπειρία σε μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς τύπου Euler ή/και Lagrange
> Ανάπτυξη λογισμικού/προγραμματισμός

Επιθυμητά Προσόντα
> Εμπειρία σε μοντελοποίηση έκθεσης/δόσης
> Εμπειρία σε μεθοδολογίες αφομοίωσης δεδομένων (data assimilation)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-8-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Σπυρίδωνα Ανδρονόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503426 ή στο e-mail: sandron@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Advanced Emergency Preparedness and Response Tools for Airborne Hazardous Materials in Urban Environments»), ο αριθμός του έργου (E-11929), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Σπυρίδων Ανδρονόπουλος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3127) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs726.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά