ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 17/07/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3042
 

Ανακοίνωση - Έρευνα Αγοράς

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, αποδεχόμενοι την τεχνική περιγραφή (συνημμένο αρχείο), οικονομική προσφορά για την προμήθεια πυροσβεστικών μανίκων των εξωτερικών πυροσβεστικών φωλέων του ΕΚΕΦΕ «Δ». Προϋπολογισμός δαπάνης έξι χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #6.097,56 €# πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.402,44 €) ήτοι χιλίων τετρακοσίων δυο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ #7.500,00 €#.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την προμήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Προμηθειών αποστέλλοντας fax στο 210 6532122 ή 210 6503139, e-mail mtzouma@gel.demokritos.grpapadelou@gel.demokritos.gr.

Οι προσφορές, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Τεχνική Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΑ_ΜΑΝΙΚΕΣ_308.pdf

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Ε.Λ.

ΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ