ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 17/07/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3041
 

Ανακοίνωση - Έρευνα Αγοράς

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, αποδεχόμενοι την τεχνική περιγραφή (συνημμένο αρχείο), οικονομική προσφορά για την προμήθεια, αναγόμωση και έλεγχο των πυροσβεστήρων του ΕΚΕΦΕ «Δ». Προϋπολογισμός δαπάνης έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών #6.910,57€# πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.589,43€) ήτοι χιλίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ #8.500,00 €#.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού, αντίγραφο πιστοποιητικού της εταιρείας από το ΕΒΕΤΑΜ. Σημειώνεται επίσης ότι τα φιαλίδια των πυροσβεστήρων πρέπει να είναι κατασκευής έτους 2015.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την προμήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Προμηθειών αποστέλλοντας fax στο 210 6532122 ή 210 6503139, e-mail mtzouma@gel.demokritos.gr  – papadelou@gel.demokritos.gr.

Οι προσφορές, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της προμήθειας, να αποστέλλονται μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Τεχνική Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΑ_ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ_307.pdf

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Ε.Λ.

ΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ