ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 13-7-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2955
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος   /   έργου   με  τίτλο  «COMANA – Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές»   (E-11737), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 12747/28-9-2012, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Πτυχιούχο στις Φυσικές Επιστήμες, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην  Μικροσκοπική και μακροσκοπική μελέτη συστημάτων συνθέτων μαγνητικών νανοσωματιδίων, Συνολικής Δαπάνης: 2.000,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

  1. Πτυχίο Φυσικής (Βαθμός, 25%).
  2. Εμπειρία σε υπολογιστικές τεχνικές για μαγνητικά υλικά, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις (50%).
  3. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (15%).
  4. Πολύ καλή εμπειρία σε χρήση γλώσσας προγραμματισμού fortran και περιβάλλον Linux (10%).

ΘΕΣΗ 2

Πτυχιούχο με Διδακτορικό στις Φυσικές Επιστήμες για παρασκευή και μαγνητικές μετρήσεις συλλογών νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε μαγνητική εγγραφή και διατάξεις λογικών επεξεργαστών, Συνολικής Δαπάνης: 4.000,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

  1. Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με μαγνητικά υλικά  (25%).
  2. Εμπειρία σε Παρασκευή υλικών και μαγνητικές μετρήσεις (50%).
  3. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον.Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (25%).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες    και    ώρες   με   την   Δρα  Καλλιόπη Τροχίδου,   στο   τηλέφωνο   210-6503395 και στο e-mail: k.trohidou@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («COMANA»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11737), η θέση που ενδιαφέρει, η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Καλλιόπη Τροχίδου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2955) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs724.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά