ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 09/07/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2917
 

Ανακοίνωση - Έρευνα Αγοράς

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την επιλογή αναδόχου για την απομάκρυνση των χημικών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του φορέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πλέον ΦΠΑ 23% (920,00 Ευρώ) ήτοι συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (4.920,00) Ευρώ.

Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα υποβάλλουν κλειστή προσφορά όπου θα δίνεται τιμή ανά κιλό και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη (συσκευασία, φόρτωση, ασφάλεια, μεταφορά, ασφαλιστική κάλυψη κλπ) πλην του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναγράφεται με ευκρίνεια . Υλικά που κοστολογούνται σε διαφορετική τιμή θα αναφέρονται ξεχωριστά δίνοντας καθαρή αξία ανά κιλό, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα κόστη πλην του ΦΠΑ.

Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένες για τη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και να υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο αδείας.

Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο, Ν. 1650/86 και τις τροποποιήσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος, τις υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06, 24944/1159/06 και 8668/07 για τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50910/2727/03 για τα στερεά απόβλητα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1013/2006 που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων και τις διατάξεις του Ν. 2939/01.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Τεχνικό Ασφαλείας Ευ. Κούβελο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 6503973 και 6946791257 (email: v.kouvelos@inn.demokritos.gr).

Η υποβολή των προσφορών, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της προμήθειας, πρέπει να γίνει μέχρι τις 16 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος
Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο)
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Γρ. Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Αναλυτική Προκήρυξη: diag305.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ