ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 06/07/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2882
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 015/2015-2442 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2015-2441

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» - ΕΕ 1662  τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 015/2015-2442 περίληψη του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Εγκατάσταση κτιριακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας στα κτίρια Β/Φ, ΕΠΑ και ΕΞΙ (BEMS) και ολοκληρωμένου συστήματος μετρήσεων ενεργειακής κατανάλωσης» προϋπολογισθείσας δαπάνης ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ (#95.278,00#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι είκοσι μια χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (#21.914,00 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στη συνολική αξία των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δυο ευρώ (#117.192,00 €#).

Η ημερομηνία αξιολόγησης του Διαγωνισμού ορίζεται η 31/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η υποβολή των προσφορών παρατείνεται ως τις 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 015/2015-2442 (http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1512&View=18) περίληψη της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού και το με αρ. πρωτ. 015/2015-2441 αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης (diag284).

 
Αναλυτική Προκήρυξη: diag284.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ