ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 06/07/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2881
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 015/2015-2438 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2015-2437

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» - ΕΕ 1662  τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 015/2015-2438 περίληψη του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ηλιοθερμικού συστήματος στο κτίριο ΜΕΠ του ΕΚΕΦΕ «Δ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δυο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (#96.482,93#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι είκοσι δυο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και επτά λεπτών (#22.191,07 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στη συνολική αξία των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (#118.674,00 €#).

Η ημερομηνία αξιολόγησης του Διαγωνισμού ορίζεται η 30/07/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η υποβολή των προσφορών παρατείνεται ως τις 24/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 015/2015-2438 (http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1511&View=18) περίληψη της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού και το με αρ. πρωτ. 015/2015-2437 αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης (diag283).

 
Αναλυτική Προκήρυξη: diag283.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ