ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:30-6-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-2804
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «BOR4STORE – Fast, reliable and cost effective boron hydride based high capacity solid state hydrogen storage materials» (Ε-11711) – Grant Agreement No 303428, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, διάρκειας δύο (2) μηνών, με τα απαιτούμενα προσόντα να ορίζονται ως εξής:

- Πτυχίο και Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της Επιστήμης Υλικών με έμφαση σε πορώδη υλικά.

- Εκτενής εμπειρία σε προηγμένες τεχνικές σύνθεσης νανοπορωδών υλικών (νανοδομημένοι άνθρακες, πυριτίες, σύνθετα άνθρακα-μετάλλου κλπ.) καθώς και σε τεχνολογίες αποθήκευσης υδρογόνου.

- Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού συμπεριλαμβανομένων,  φασματοσκοπικών τεχνικών, τεχνικών ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας, περίθλασης ακτίνων-Χ σε δείγματα σκόνης - (συλλογή και ανάλυση δεδομένων), θερμικής ανάλυσης, μετρήσεων προσρόφησης αεριών για την αποτίμηση των ιδιοτήτων πορώδους (ειδική επιφάνεια, όγκος και κατανομής μεγέθους πόρων) αλλά και των ροφητικών ιδιοτήτων υλικών. 

- Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια.

- Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τα παραπάνω ζητούμενα προσόντα καθώς και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Γεωργία Χαραλαμποπούλου, στο τηλ: 210-6503404 και στο e-mail: gchar@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («BOR4STORE»), ο αριθμός του έργου (Ε-11711), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Γεωργία Χαραλαμποπούλου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2804) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: jobs722.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά