ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2803
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μελέτη Υλικών σε Ακραίες Συνθήκες» (Ε-11627) – Απόφαση 438ης / 29-6-2010 Συνεδρίασης Δ.Σ. και σε σχέση με το σκοπό του προγράμματος, που είναι η μελέτη Συστημάτων Θερμικής Προστασίας (ΣΘΠ) για τη χρήση τους σε αεροδιαστημικές εφαρμογές σε ακραία οξειδωτικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες, όπως τα θερμά μέρη αεροδιαστημικών οχημάτων για τροχιακή είσοδο, πλανητικές έρευνες κ.α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών, ως εξής:

 Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο την ανάπτυξη και μελέτη συναρμογών/συνενώσεων θερμοαπαγωγών υλικών, βασισμένων σε γραφιτικές φενολικές ρητίνες και σε φελλώδη υλικά, με σύνθετα κεραμικά υλικά. Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, η περίθλαση ακτίνων Χ και μηχανικά τεστ υλικών θα είναι οι βασικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στην ερευνητική δραστηριότητα. Επιπλέον αναμένεται και η ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων για τον έλεγχο των ΣΘΠ σε ακραία περιβάλλοντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(α) Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση στην Επιστήμη των Υλικών.
(β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, καθώς και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
(γ) Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε χημικές συγκολλήσεις,  ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, μεταλλογραφία, συστήματα θερμοκρασιών και κενού και περίθλαση ακτίνων Χ.
(δ) Η εμπειρία σε μηχανικά τεστ υλικών θα ληφθεί υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Κωνσταντία Μεργιά, στο τηλ: 210-6503706 και στο e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Μελέτη Υλικών σε Ακραίες Συνθήκες»), ο αριθμός του έργου (Ε-11627), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Κωνσταντία Μεργιά) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2803) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs721.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά