ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2801
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοφαρμάκων του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Ανάπτυξη πολύτροπων απεικονιστικών παραγόντων για εντοπισμό του Φρουρού Λεμφαδένα και διάγνωση καρκίνου» (E-11868), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 1152/31-1-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» - 5264 (DETEGAR) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία   θέση  επιστημονικού  συνεργάτη,   κατόχου  διδακτορικού  διπλώματος,   για   να    υποστηρίξει τις προσπάθειες σύνθεσης και χαρακτηρισμού χημικών υποκαταστατών, καθώς και των αντιστοίχων συμπλόκων τους με ρήνιο ή γάλλιο.
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 6.400,00€
Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

1.Πτυχίο Φαρμακευτικής ή Χημείας    –     Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%
2.Διδακτορικό σε Φαρμακευτική Χημεία, Οργανική Σύνθεση – Συντελεστής   Επιβάρυνσης: 15%
3. Εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις: οργανική σύνθεση, καθαρισμός οργανικών ενώσεων με χρωματογραφία στήλης, φασματοσκοπία IR, NMR   –   Συντελεστής Επιβάρυνσης: 30%
4.Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με  επιστημονικό  προσωπικό  από  διαφορετικούς  κλάδους  (προσωπική συνέντευξη –  Συντελεστής Επιβάρυνσης: 30%)
5. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 5%
6.Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΘΕΣΗ 2

Μία  θέση  φαρμακοποιού ή χημικού για   να  υποστηρίξει   τις προσπάθειες  σύνθεσης και χαρακτηρισμού χημικών υποκαταστατών καθώς και τα αντίστοιχα συμπλοκά τους με τεχνητιο-99m, ρήνιο και γάλλιο.
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 5.800,00€
Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

1. Πτυχίο Φαρμακευτικής ή Χημείας  –  Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%
2. Εμπειρία στις εργαστηριακές τεχνικές : σύνθεση, χρωματογραφία, φασματοσκοπία   –   Συντελεστής Επιβάρυνσης: 35%
3. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με  επιστημονικό  προσωπικό  από  διαφορετικούς  κλάδους (προσωπική συνέντευξη –  Συντελεστής Επιβάρυνσης: 35%)
4. Δύο συστατικές επιστολές – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%
5. Καλή  γνώση     Αγγλικής     γλώσσας   και  των     απαιτούμενων   υπολογιστικών  
προγραμμάτων ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel – Συντελεστής Επιβάρυνσης:
10%
Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΕΣΗ 3

Μία θέση φαρμακοποιού ή βιολόγου για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ραδιοεπισήμανσης και βιολογικής αξιολόγησης συμπλόκων των ραδιομετάλλων τεχνητίου-99m και Γαλίου-68.
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 4.200,00€
Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

1. Πτυχίο Φαρμακευτικής ή Βιολογίας –  Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%
2. Μεταπτυχιακό   Δίπλωμα   Ειδίκευσης  – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%
3. Εμπειρία στις  εργαστηριακές τεχνικές της ραδιοεπισήμανσης, χαρακτηρισμού με χρωματογραφία HPLC, μελέτες σταθερότητας, χορήγησης και βιοκατανομής  ραδιοεπισημασμένων ενώσεων σε πειραματόζωα   –   Συντελεστής Επιβάρυνσης: 30%
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με   επιστημονικό  προσωπικό  από  διαφορετικούς  κλάδους (προσωπική συνέντευξη – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 35%)
5. Δύο συστατικές επιστολές – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 10%
6. Άριστη  γνώση   Αγγλικής – Συντελεστής Επιβάρυνσης: 5%

Τελική  πρόσληψη  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  στην  περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προυπόθεση έγκρισης παράτασης του έργου «Ανάπτυξη πολύτροπων απεικονιστικών παραγόντων για εντοπισμό του Φρουρού Λεμφαδένα και διάγνωση καρκίνου» (E-11868) από τη ΓΓΕΤ.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή επιλογής είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες με τoν Δρ. Ιωάννη Πιρμεττή στο τηλέφωνο 210-6503921 και στο e-mail: ipirme@rrp.demokritos.gr ή με τον Δρ. Μηνά Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο 210-6503909 και στο e-mail: mspap@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Ανάπτυξη πολύτροπων απεικονιστικών παραγόντων για εντοπισμό του Φρουρού Λεμφαδένα και διάγνωση καρκίνου»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11868), η θέση που ενδιαφέρει, οι αρμόδιοι για πληροφορίες (Δρ. Ιωάννης Πιρμεττής - Δρ. Μηνάς Παπαδόπουλος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2801) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης:jobs720.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά