ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2797
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων / Ανοσοαισθητήρων (IMMUNOSENS) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο «AURORA – Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις» (Ε-11826) – Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2144/19-9-2013, που υλοποιείται μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» – ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων, μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ως εξής:
 
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, πτυχιούχου ΑΕΙ, στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης οπτοηλεκτρονικής πλατφόρμας πυριτίου υπερυψηλής ευαισθησίας για επιτόπιες περιβαλλοντολογικές αναλύσεις», συνολικής δαπάνης 5.960,00€.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)

• Πτυχίο Χημικού ή Φαρμακοποιού ή Χημικού Μηχανικού ή άλλης συναφούς σχολής - Συντελεστής βαρύτητας βαθμού πτυχίου 20%.

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία ή συναφές αντικείμενο, κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το πρόγραμμα «Χημική ανάλυση –Έλεγχος Ποιότητας» - Συντελεστής βαρύτητας 30%.

• Εμπειρία σε ενόργανες τεχνικές προσδιορισμού ουσιών μικρού μοριακού βάρους όπως Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, Φασματοσκοπία Μάζας, κ.α. - Συντελεστής βαρύτητας 15%.

• Εμπειρία σε βασικές βιοχημικές τεχνικές, όπως απομόνωση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών, ταυτοποίηση πρωτεϊνικών μορίων με ηλεκτροφορητικές τεχνικές και τεχνικές ανοσοαποτύπωσης με ανίχνευση φθορισμού ή χημειοφωταύγειας - Συντελεστής βαρύτητας 10%.

• Εμπειρία σε τεχνικές απομόνωσης μικρών μορίων από βιολογικά δείγματα - Συντελεστής βαρύτητας 5%.

• Εμπειρία σε τεχνικές καλλιέργειας κυττάρων - Συντελεστής βαρύτητας 10%.

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, υπολογιστικών προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ., Εxcel, Origin) και προγραμμάτων σχεδιασμού χημικών ενώσεων (π.χ., ChemDraw) - Συντελεστής βαρύτητας 5%.

• Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις - Συντελεστής βαρύτητας 5%.

ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, πτυχιούχου ΑΕΙ, στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης οπτοηλεκτρονικής πλατφόρμας πυριτίου υπερυψηλής ευαισθησίας για επιτόπιες περιβαλλοντολογικές αναλύσεις», συνολικής δαπάνης 5.960,00€.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

• Πτυχίο Χημικού ή Φαρμακοποιού ή Γεωπόνου ή άλλης συναφούς σχολής - Συντελεστής βαρύτητας βαθμού πτυχίου 20%.

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ασφάλεια Τροφίμων ή άλλο συναφές αντικείμενο - Συντελεστής βαρύτητας 30%.

• Εμπειρία σε ενόργανες τεχνικές προσδιορισμού τοξικών ουσιών σε τρόφιμα όπως Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης/Φασματοσκοπία Μάζας, Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης κ.α. - Συντελεστής βαρύτητας 25%.

• Εμπειρία σε ανοσοαναλυτικές τεχνικές με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ανοσοαναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τοξικών ουσιών σε τρόφιμα - Συντελεστής βαρύτητας 15%.

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων των Matlab και Origin - Συντελεστής βαρύτητας 5%.

•Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις - Συντελεστής βαρύτητας 5%.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Παναγιώτα Πέτρου, στα τηλ: 210-6503819 , 210-6503861 και στο e-mail: ypetrou@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («AURORA»), ο αριθμός του έργου (Ε-11826), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Παναγιώτα Πέτρου), η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2797) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs719.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά