ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2796
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «OldDocPro – Καινοτόμες Τεχνικές για την Αναγνώριση Ιστορικών Ελληνικών Εγγράφων» (E-11869), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 2478/28-2-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών προ-επεξεργασίας και αναγνώρισης ιστορικών εγγράφων, διάρκειας σύμβασης δύο (2) μηνών με συνολικό αντίτιμο 3.500,00€.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (μόρια)]

  • Πτυχίο ΑΕΙ (μέχρι 3 μόρια αναλόγως βαθμολογίας)
  • Υποψήφιοι διδάκτορες σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας και αναγνώρισης εγγράφων (μέχρι 2 μόρια)
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε C/C++ κυρίως (και δευτερευόντως γνώση Java και Matlab) (μέχρι 2 μόρια)
  • Εμπειρία στην επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με έμφαση στην επεξεργασία και αναγνώριση εγγράφων (μέχρι 2 μόρια)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο)

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν έξι (6) ή περισσότερα μόρια με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία τους (μέχρι 5 επιπλέον μόρια).

ΘΕΣΗ 2 & 3

Δύο (2) θέσεις για έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών προ-επεξεργασίας και αναγνώρισης ιστορικών εγγράφων. διάρκειας σύμβασης τριών (3) μηνών με συνολικό αντίτιμο 5.250,00€.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (μόρια)]

  • Πτυχίο ΑΕΙ (μέχρι 3 μόρια αναλόγως βαθμολογίας)
  • Υποψήφιοι διδάκτορες σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας και αναγνώρισης εγγράφων (μέχρι 2 μόρια)
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε C/C++ κυρίως (και δευτερευόντως γνώση Java και Matlab) (μέχρι 2 μόρια)
  • Εμπειρία στην επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με έμφαση στην επεξεργασία και αναγνώριση εγγράφων (μέχρι 2 μόρια)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο)
Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν έξι (6) ή περισσότερα μόρια με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία τους (μέχρι 5 επιπλέον μόρια)

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προυπόθεση έγκρισης παράτασης του έργου «OldDocPro – Καινοτόμες Τεχνικές για την Αναγνώριση Ιστορικών Ελληνικών Εγγράφων» (E-11869) από τη ΓΓΕΤ.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες   ημέρες  και   ώρες   με   την  κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου  στο  τηλέφωνο 210-6503179 και στο e-mail: ealex@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Τ.), το ακρωνύμιο του έργου («OldDocPro»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11869), η θέση που ενδιαφέρει, η αρμόδια για πληροφορίες (κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2796) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs718.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά