ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2795
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «PERSEUS», «Hi-POW», «AF3», «EU CISE 2020», «CYBERROAD», «EuTravel», «DOGANA», «FLYSEC», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Αποφοίτων ΑΕΙ, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Απαραίτητες Γνώσεις - Δεξιότητες

 1. Άριστη γνώση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και πιστοποιημένη γνώση πακέτων ArcGIS. Γνώση Server Side ArcGIS. Σχεδιασμός και Δημιουργία Χωρικών Βάσεων δεδομένων GIS.
 2. Άριστη και πιστοποιημένη γνώση του προγράμματος τηλεπισκόπησης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων ENVI.
 3. Άριστη γνώση 2D και 3D Modelling, Ψηφιοποίηση 2-διάστατων και 3-διάστατων κατασκευών, 2-διάστατη και 3-διάστατη απεικόνιση και πιστοποιημένη γνώση πακέτων, Autodesk Autocad, Autodesk Revit Architecture, Autodesk 3dsMax.
 4. Άριστη γνώση του προγράμματος Google SketchUp Pro, CityEngine, Ecotect και Corel Draw.
 5. Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών για mobile platforms (τουλάχιστον 1 έτους). Βασικός προγραμματισμός σε Visual Basic και Python.
 6. Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (τουλάχιστον 1 έτους).
 7. Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για Εθνικά ή Ευρωπαϊκά έργα, εμπειρία σε ερευνητικά έργα και συγγραφή παραδοτέων (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα).
 8. Άριστη γνώση των εργαλείων Microsoft Office™ και προγραμματισμού εργασιών σε Microsoft Project. Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για πιστοποίηση Project Management Professional.
 9. Άριστη γνώση παραγωγής, επιμέλειας και επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνολογίες παραγωγής εικόνας και γνώση πακέτων Adobe Suite.
 10. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα παραγωγής αναφορών και τεχνικού κειμένου.
 11. Πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.

Επιθυμητές Γνώσεις – Δεξιότητες

 1. Παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική.
 2. Παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 3. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας με συνεργάτες αλλά και με τρίτους.
 4. Οργανωτικές ικανότητες

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-7-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η αρμόδια για πληροφορίες (κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή κα Καλλιρόη Παρούση) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2795) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs717.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά