ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2794
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

To Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο «Επιφανειακή κατεργασία φωτοβολταϊκών πολύ-κρυσταλλικού πυριτίου για βελτίωση της απόδοσης τους» (Ε-11846) – Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2616/6-11-2013, που υλοποιείται μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» – ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διδάκτορα Μηχανικό/Θετικών Επιστημών, με   αντικείμενο    απασχόλησης  «την τροποποίηση της επιφάνειας φωτοβολταϊκών διατάξεων για την αύξηση της απόδοσης και οπτικές/ηλεκτρικές μετρήσεις» και συνολική δαπάνη σύμβασης 4.260,00€. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)

  • Εμπειρία σε φωτοβολταϊκές διατάξεις (συντελεστής βαρύτητας 50%)
  • Εμπειρία σε τεχνικές μικρο-νανοτεχνολογίας για τη βελτίωση της απόδοσης φωτοβολταϊκών διατάξεων πυριτίου (συντελεστής βαρύτητας 50%)

Οι υπογραφές των συμβάσεων και οι προσλήψεις θα καταστούν δυνατές μόνο στην περίπτωση που εγκριθεί παράταση του ερευνητικού προγράμματος «Επιφανειακή κατεργασία φωτοβολταϊκών πολύ-κρυσταλλικού πυριτίου για βελτίωση της απόδοσης τους» (E-11846) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Κωνσταντίνο Μισιακό, στο τηλ: 210-6503226 και στο e-mail: k.misiakos@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Επιφανειακή κατεργασία φωτοβολταϊκών πολύ-κρυσταλλικού πυριτίου για βελτίωση της απόδοσης τους»), ο αριθμός του έργου (Ε-11846), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Κωνσταντίνος Μισιακός) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2794) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs716.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά