ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2793
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ShaleXenvironmenT – Maximizing the EU Shale Gas Potential by Minimizing its Environmental Footprint» – Horizon 2020 και σε σχέση με την ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου, κλπ.), η οποία δημιουργεί νέες προοπτικές για την επιστήμη και τεχνολογία ορυκτών πόρων και ανάγκη για καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων φυσικοχημικών φαινομένων και ανάπτυξη νέων μοντέλων για την πρόβλεψη ιδιοτήτων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή ατομιστικών και μακροσκοπικών μοντέλων και μεθόδων για την πρόβλεψη της δομής και των φυσικών ιδιοτήτων (διαλυτότητας, συντελεστών διάχυσης, διαπερατότητας, κλπ.) πολυσυστατικών μιγμάτων υδρογονανθράκων, νερού, αλάτων κλπ. σε συνθήκες εγκλεισμού σε ταμιευτήρες φυσικού αερίου (confined fluids).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Χημική Μηχανική, Χημεία ή άλλο συναφές αντικείμενο από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής.
  • Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική, Χημεία ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση, από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής. 
  • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην Μοριακή/Στατιστική Θερμοδυναμική ή/και στη Μοριακή Προσομοίωση πολύπλοκων χημικών συστημάτων.
  • Ανάπτυξη πρωτότυπου λογισμικού για την προσομοίωση και τον υπολογισμό φυσικών ιδιοτήτων.
  • Καλή γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα Fortran/C++ και Python.
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη object oriented λογισμικού.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Γνώση προϊόντων ανοικτού λογισμικού μοριακής προσομοίωσης (πχ. GROMACS, LAMMPS, κλπ.) θα ληφθεί σοβαρά υπ' όψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, Δρ. Ιωάννη Οικονόμου, στο e-mail: i.economou@inn.demokritos.gr

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προϋπηρεσίας και λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  3. Ονόματα τριών ατόμων εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον υποψήφιο (κατά προτίμηση άτομα που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ερευνητική προϋπηρεσία του/της υποψηφίου) εάν τους ζητηθεί.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Ιωάννη Οικονόμου, στο e-mail: i.economou@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («ShaleXenvironmenT»), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Ιωάννης Οικονόμου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2793) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs715.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά