ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2792
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο «AURORA – Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις» (Ε-11825) – Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2144/19-9-2013, που υλοποιείται μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» – ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου πτυχίου AEI (αποφοίτου Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής) και διδακτορικού διπλώματος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής, με συνολική δαπάνη σύμβασης 8.000,00€.

Το πρόγραμμα «AURORA – Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις» (Ε-11825), αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένης οπτοηλεκτρονικής πλατφόρμας πυριτίου για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ειδίκευση στο σχεδιασμό, χαρακτηρισμό και μεθόδους κατασκευής μικροηλεκτρομηχανικών διατάξεων (MEMS), ή/και εμπειρία στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων για το χαρακτηρισμό βιοαναλυτικών διατάξεων. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)

  • Διδακτορικό στην περιοχή της Μίκρο-και Νανοτεχνολογίας (20%)
  • Εμπειρία στην κατασκευή δομών και διατάξεων με την χρήση τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής με έμφαση στην κατασκευή βιολογικών/χημικών αισθητήρων(25%)
  • Εμπειρία στην ενεργοποίηση (functionalization) βιολογικών/χημικών αισθητήρων (25%)
  • Εμπειρία στο χαρακτηρισμό βιολογικών/χημικών αισθητήρων(20%)
  • Δημοσιεύσεις (10%)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ελένη Μακαρώνα, στο τηλ: 210-6503662 και στο e-mail: e.makarona@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («AURORA»), ο αριθμός του έργου (Ε-11825), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Ελένη Μακαρώνα) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2792) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs714.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά