ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 16/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2642
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου Διαγωνισμού

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προκήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την:

  • «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός  (1) ηλιοθερμικού συστήματος στο κτίριο ΜΕΠ του ΕΚΕΦΕ «Δ» προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (#118.674,00 €#) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με αριθμό πρωτοκόλλου 015/2015-2437.  
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.
 
Σχετικό: diag292.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ