ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 10/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2581
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, αποδεχόμενοι την τεχνική περιγραφή (συνημμένο αρχείο), οικονομική προσφορά για τα εξής: Καθαρισμό και αποψίλωση αντιπυρικής ζώνης από φρύγανα, ξερά χόρτα, κλαδιά δέντρων έως 3 μέτρα, καθαρισμό κοντά στα κτίρια από προϊόντα καθώς και την αποκομιδή αυτών σε εγκεκριμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δ». Προϋπολογισμός δαπάνης δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών #12.195,12 €# πλέον Φ.Π.Α. 23% (2.804,88€) ήτοι δυο χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ #15.000,00 €#.

Προκειμένου να υποβάλετε την προσφορά θα πρέπει να λάβετε γνώση του χώρου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον μηχ. κ. Γ. Γαβρίλη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6503065 (email: ggav@dat.demokritos.gr). Η υποβολή της προσφοράς σας πρέπει να γίνει μέχρι την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Τμήμα Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

 
Τεχνική Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗv1.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ