ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 09/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2555

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/7/Π16/2015

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EnTeC - Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» - ΕΕ 1763, επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) οργάνου για την μέτρηση και καταγραφή του συντελεστή λευκότητας αερολυμάτων (Single Scattering Albedo) από ταυτόχρονες μετρήσεις σκέδασης (με χρήση Νεφελομετρίας Ολοκλήρωσης Σφαίρας) και απόσβεσης (χρησιμοποιώντας την τεχνική της Φασματοσκοπίας Μετατόπισης Φάσης σε Κοιλότητα Εξασθένησης “Cavity Attenuated Pahse Shift Spectroscopy”) του Ινστιτούτου  Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.276,42#€ (σαράντα δυο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και σαράντα δυο λεπτών) πλέον του Φ.Π.Α 23%, ήτοι #9.723,58 €# (εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #52.000,00 €# (πενήντα δυο χιλιάδων ευρώ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/06/2015, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "
Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Δευτέρα 22/06/2015, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ "
Δ" στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και την 22η Ιουνίου 2015 από τα γραφεία της Γραμματείας  Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "
Δ", στην αρμόδια υπάλληλο Κα Παπαδέλου Κυριακή (τηλ:210-6503046, 210-6503257), μέχρι την 16/06/2015, ημέρα Τρίτη.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag288.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ