ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 09/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2562

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του με αριθμό 015/7/Π14/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 015/2015-2548 Απόφαση, ματαιώνει τον με αριθμό 015/7/Π14/15 Πρόχειρο Διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) οργάνου για την μέτρηση και καταγραφή του συντελεστή λευκότητας αερολυμάτων (Single Scattering Albedo) από ταυτόχρονες μετρήσεις σκέδασης (με χρήση Νεφελομετρίας Ολοκλήρωσης Σφαίρας) και απόσβεσης (χρησιμοποιώντας την τεχνική της Φασματοσκοπίας Μετατόπισης Φάσης σε Κοιλότητα Εξασθένησης “Cavity Attenuated Pahse Shift Spectroscopy”) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας» και τον επαναπροκηρύσσει με τροποποίηση προϋπολογισμού με αριθμό 015/7/Π16/2015.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag287.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ