ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:09-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2552
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «CYANOWATER – Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση, την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους» (E-11760), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 12692/27-9-2012, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) μηνών,
για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, με αντικείμενο απασχόλησης «το χαρακτηρισμό της δομής φωτοκαταλυτών TiO2/ΠΟΜ με τεχνικές AFM, FTIR και UV, καθώς και την εκτίμηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητάς τους στην αποικοδόμηση των τοξινών. Συμμετοχή στην συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων καθώς και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια», συνολικής δαπάνης 6.185,55€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

  • Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού (βαθμός, 10%)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (10%)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο των φωτοχημικών διεργασιών (25%)
  • Εμπειρία στην χρήση σύγχρονων τεχνικών φασματοσκοπίας για τον δομικό χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών (25%).
  • Εμπειρία στην μελέτη της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης κυανοτοξινών σε νερά (10%).
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (15%)
  • Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (5%)

Απαραίτητη θεωρείται η άριστη επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά) καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
 
Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και με βάση τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται παραπάνω θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου προκύπτει από την αξιολόγηση των προσόντων του σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και συντάσσεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.
 

Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των πρώτων τριών υποψηφίων του πίνακα κατάταξης και επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία, με άριστα το 100%.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Αντίγραφα πτυχίου και διδακτορικού
3) Συνοδευτική επιστολή (max μία σελίδα) όπου θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για το έργο
4) Λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων
5) Άλλα έγραφα που αποδεικνύουν την ζητούμενη εμπειρία (π.χ. βεβαιώσεις εμπειρίας)
6) Τα ονόματα και στοιχεία επαφής δύο ερευνητών / μελών ΔΕΠ για λήψη συστατικών επιστολών

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δρα Αναστασία Χισκιά,   στο   τηλέφωνο   210-6503643 και στο e-mail: a.hiskia@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν), το ακρωνύμιο του έργου («CYANOWATER»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11760), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Αναστασία Χισκιά) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2552) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης: jobs713.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά