ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2496
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το εργαστήριο SOL-GEL του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων» (E-11870) – Απόφαση 529η Συν. ΔΣ / 28-1-2014, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Χημικού, διάρκειας έξι (6) μηνών, συνολικής δαπάνης 16.800,00€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

  1. Μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα αντικαρκινικών και αντιμικροβιακών φαρμάκων (Συντελεστής Βαρύτητας: 25%).
  2. Ερευνητική εμπειρία σε συστήματα μεταφοράς φαρμάκων τροποποιήσεις με μόρια στόχευσης, πειράματα σε μοντέλα ζώων (Συντελεστής Βαρύτητας: 25%).
  3. Ερευνητική εμπειρία στον τομέα της νανοτεχνολογίας των υλικών (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%).
  4. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%).
  5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (Συντελεστής Βαρύτητας: 15%).
  6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (Συντελεστής Βαρύτητας: 5%).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Γεώργιο Κόρδα, στο τηλέφωνο 210-6503301 και στο e-mail: g.kordas@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων»), ο  αριθμός του έργου (E-11870), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Κόρδας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2496) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs710.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά