ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2495
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «FOODSNIFFER – FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic  spectroscopic chip  identiFying  harmFul  substances  in  fresh  pRoduce» (E-11725) – Grant Agreement No 318319, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για έρευνα στη Νανοηλεκτρονική, Φωτονική & Μικροσυστήματα, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για πτυχιούχο AEI (αποφοίτου Τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τμήματος Φυσικής ή συναφούς αντικειμένου και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μικροηλεκτρονικής - Μικροσυστημάτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση και συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παρατήρηση δομών
 • Εμπειρία σε διεργασίες καθαρού χώρου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο TΕΙ ή ισότιμης σχολής
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας φασμάτων σε πραγματικό χρόνο και σε τεχνικές μείωσης θορύβου σε οπτικά συστήματα
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων λήψεως δεδομένων
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Matlab
 • Εμπειρία στο 3D σχεδιασμό μέσω 3D Modelling
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για mobile platforms
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μασκών λιθογραφίας με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ιωάννη Ράπτη, στο τηλέφωνο 210-6503265 και στο e-mail: i.raptis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («FOODSNIFFER»), ο  αριθμός του έργου (E-11725), ο αρμόδιος για πληροφορίες (κ. Ιωάννης Ράπτης), η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2495) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs709.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά