ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2494
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ΥΔΙΣΕ – Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας»  (E-11812), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 10544/20-9-2013, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» – Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών, για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, στο θεματικό πεδίο «ανάπτυξη και εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών ηλεκτρονικού παραμαγνητικού  συντονισμού  (EPR)  για  το χαρακτηρισμό ελεύθερων ριζών που προκύπτουν σε βιομιμητικές φωτοχημικές αντιδράσεις» και συνολικής δαπάνης 9.942,00€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

  1. Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστήμες σχετικές με τη Χημεία Ελεύθερων Ριζών ή/και Βιο-ανόργανων συστημάτων ή/και τη μεθοδολογία Μαγνητικού Συντονισμού (25%)
  2. Ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμό παραμαγνητικών κέντρων (ελεύθερων ριζών, συμπλόκων μετάλλων μετάπτωσης, δομικών ατελειών σε στερεά κτλ.) με φασματοσκοπία EPR (30%)
  3. Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους (20%)
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Δυνατότητα επικοινωνίας με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (15%)
  5. Δύο συστατικές επιστολές (5%)
  6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (5%)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες    και    ώρες   με   τον   Δρ.  Γεώργιο Μήτρικα,   στο   τηλέφωνο   210-6503304 και στο e-mail: g.mitrikas@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («ΥΔΙΣΕ – Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11812), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Μήτρικας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2494) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs708.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά