ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2493
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ΑΡΟΕ4 – Κατανοώντας τη σχέση της απολιποπρωτεΐνης Ε και της ομοιόστασης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο με τη νόσο Alzheimer»  (E-11866), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ.1108/31-1-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) μηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, συνολικής δαπάνης 6.150,00€, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή για να υποστηρίξει πειραματικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν παραγωγή ανασυνδυασμένης αποΕ, ανάλυση ομοιόστασης Αβ και φλεγμονωδών αποκρίσεων, δοκιμασίες με πειραματόζωα, δομικές αναλύσεις απολιποπρωτεϊνών και λιπιδικές αναλύσεις.

Απαιτούμενο προσόν είναι η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας ή άλλης συναφούς επιστήμης σε θέμα Βιοεπιστημών.

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

 1. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου σε Βιοεπιστήμες (M.Sc. ή ΜΔΕ, 10%).
 2. Εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα, τη συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (30%):
  • Μεταλλαξιγένεση DNA
  • Έκφραση, καθαρισμός και χειρισμός ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, με έμφαση τις απολιποπρωτεΐνες
  • Τεχνικές χειρισμού και ανάλυσης λιπιδίων
  • Βιοφυσικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών
 3. Εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα, τη συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ή προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (30%):
  • Κυτταροκαλλιέργειες (κυτταρικές σειρές, πρωτογενείς καλλιέργειες)
  • Εμπειρία στο χειρισμό τρωκτικών και ιδιαίτερα του εγκεφάλου τους
  • Κυτταρικές δοκιμασίες
  • Ανοσοκυτταροχημεία
  • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου
 4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%).
 5. Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (θα βαρύνει η συμμετοχή ως κύριος/α συγγραφέας και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης) (20%).
 6. Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Αν κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας με την επιστημονική υπεύθυνη του έργου για να αξιολογηθούν όλα τα παραπάνω.

H υπογραφή σύμβασης και η πρόσληψη είναι υπό την αίρεση της ικανοποίησης του αιτήματος για παράταση του Έργου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβεται από το έργο, πρέπει να απασχολείται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες    και    ώρες   με   την   Δρα  Αγγελική Χρόνη στο e-mail: achroni@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Β.Ε.), το ακρωνύμιο του έργου («ΑΡΟΕ4»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11866), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα  Αγγελική Χρόνη) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2493) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs707.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά