ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2492
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το εργαστήριο «Παθοβιολογίας Κυττάρων & Εξωκυττάριου Χώρου (Συνδετικού Ιστού)» του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «DIABET-AL – Κοινοί παθογενετικοί οδοί και μηχανισμοί  των ασθενειών συνδετικού ιστού Alzheimer και Διαβήτη που προκαλούν κυτταρική απόπτωση»  (E-11732), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ.11647/6-9-2012, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  διάρκειας  τεσσάρων (4) μηνών,  για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, Τεχνικού Εργαστηρίου, στο θεματικό πεδίο «την εξέταση κοινών παθολογικών – μοριακών μηχανισμών που ενέχονται στην ανάπτυξη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, διαβητικής νεφροπάθειας και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων τύπου Alzheimer», συνολικής δαπάνης 5.200,00€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

  • Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών (25%).
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc)  (25%).
  • Εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, και Μοριακής Βιολογίας (15%).
  • Εμπειρία με διαγονιδιακά ζώα (30%).
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).

Οι αιτήσεις και ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες    και    ώρες   με   την   Δρα  Φωτεινή Τσιλιμπάρη,   στο   τηλέφωνο   210-6503583 και στο e-mail: effie@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Β.Ε.), το ακρωνύμιο του έργου («DIABET-AL»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11732), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα  Φωτεινή Τσιλιμπάρη) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2492) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs706.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά