ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2491
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Εργαστήριο Μεμβρανών και Υλικών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς και το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «SolMed – Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας» (E-11865), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 1905/17-02-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας τεσσεράμισι (4,5) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση  εξωτερικού   επιστημονικού συνεργάτη, στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα με χρήση ζεολιθικών υποστρωμάτων για εφαρμογές αφαλάτωσης με απόσταξη μέσω μεμβράνης» και συνολικής δαπάνης 6.924,00€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (μόρια)]

  • Πτυχίο φυσικού/χημικού ή συναφούς αντικειμένου (βαθμός πτυχίου*0,5 μόρια)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2 μόρια μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 3 μόρια διδακτορικό δίπλωμα)
  • Εμπειρία στο πεδίο της ανάπτυξης και χαρακτηρισμού μεμβρανών (2 μόρια)
  • Εμπειρία στην παρασκευή και χαρακτηρισμό ζεολιθικών μεμβρανών (co-AlPO4) και μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα (2 μόρια)
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε συναφές αντικείμενο (2 μόρια)
  • Ικανός αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων στα πεδία μεμβράνες, ζεόλιθοι, νανοσωλήνες άνθρακα  (2 μόρια)
  • Προσωπική συνέντευξη (4 μόρια)

Η υπογραφή της σύμβασης και η πρόσληψη θα καταστεί δυνατή μόνο στην περίπτωση που εγκριθεί τρίμηνη παράταση του ερευνητικού προγράμματος «SolMeD – Desalination by Solar Powered Membrane Distillation: Material and Process Optimization» από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες    και    ώρες   με   τον   Δρ.  Γεώργιο Ρωμανό,   στο   τηλέφωνο   210-6503972 και στο e-mail: g.romanos@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  εργαστήριο (Μεμβρανών και Υλικών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς), το ακρωνύμιο του έργου («SolMeD»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11865), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Ρωμανός) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2491) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs705.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά