ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2490
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «SolMed – Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας» (E-11865), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 1905/17-02-2014, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013 – και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης πειραμάτων απόσταξης μέσω μεμβράνης, συνολικής δαπάνης 1.500,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (μόρια)]

 • Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης (βαθμός πτυχίου*0,5 μόρια)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα τεχνολογιών αφαλάτωσης (2,5 μόρια)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (2 μόρια
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο (2,5 μόρια)
 • Προσωπική συνέντευξη (2,5 μόρια).

ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «την πειραματική διερεύνηση και την προσομοίωση της διεργασίας απόσταξης με μεμβράνες», συνολικής δαπάνης 6.000,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

 1. Προϋπόθεση η ύπαρξη Διδακτορικού τίτλου σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
 2. Απόφοιτος ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
 3. Συνάφεια Διδακτορικής Διατριβής με το αντικείμενο της προκήρυξης - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
 4. Εμπειρία σε θέματα τεχνολογιών αξιοποίησης θερμικής ηλιακής ενέργειας – Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
 5. Εμπειρία σε θέματα διεργασιών μεταφοράς μάζας και θερμότητας - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
 6. Εμπειρία σε θέματα διεργασιών με χρήση μεμβρανών - Συντελεστής Βαρύτητας: 30%
 7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%

Η υπογραφή των συμβάσεων και οι προσλήψεις θα καταστούν δυνατές μόνο στην περίπτωση που εγκριθεί τρίμηνη παράταση του ερευνητικού προγράμματος «SolMeDDesalination by Solar Powered Membrane Distillation: Material and Process Optimization» από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες    ημέρες    και    ώρες   με   τον   Δρ.  Εμμανουήλ Μαθιουλάκη,   στο   τηλέφωνο 210-6503817 και στο e-mail: math@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («SolMeD»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11865), η θέση που ενδιαφέρει, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Εμμανουήλ Μαθιουλάκης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2490) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs704.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά