ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2489
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «EU-CIRCLE – A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία (1) θέση Έρευνας στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση διασυνδέσεων μεταξύ υποδομών ζωτικής σημασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ή διετούς τουλάχιστον αντίστοιχης ερευνητικής εμπειρίας.
  •  Ερευνητική εμπειρία στη ανάλυση κρίσιμων υποδομών, συστημάτων και διατάξεων.
  •  Γνώση Linux και σχετικών υπολογιστικών πακέτων.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση Έρευνας στην ανάλυση και μοντελοποίηση υδροσυστημάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ΑΕΙ και τουλάχιστον 15ετής ερευνητική εμπειρία σε ανάπτυξη περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων και μαθηματικών μοντέλων.
  • Εκτενής εμπειρία σε ανάλυση υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών και στην συνδυαστική διαχείριση υδροσυστημάτων και συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
  • Εκτενής εμπειρία στη διαχείριση υδατικών πόρων και στην ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Environmental Information Systems).
  •  Γνώσεις στις γλώσσες προγραμματισμού Python και Django.
  • Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
  •  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Αθανάσιο Σφέτσο, στο τηλέφωνο 210-6503403 και στο e-mail: ts@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («EU-CIRCLE»), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος), η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2489) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs703.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά