ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-6-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2488
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (Ι.Π.Σ.Φ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΔΕΛΤΑ – ΒΕΡΕΝΙΚΗ (KM3NeT) Υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της διεκδίκησης φιλοξενίας/εγκατάστασης στην Ελλάδα της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE» (E-11724) – α.π. 3383/623/Α2 ΕΥΔ ΕΠΑΕ/Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτιλ., που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας εφτά (7) μηνών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Μία (1) θέση Υπεύθυνου Τεχνικής Διαχείρισης του Έργου, απόφοιτου Σχολής Θετικών Επιστημών ή κατά προτίμηση,  Πολυτεχνικής Σχολής (κατά προτεραιότητα  τμήματος Ναυπηγών) με αντικείμενο απασχόλησης «την επίβλεψη  των επιμέρους τεχνικών εργασιών του έργου συνολικά και των επιμέρους Υποέργων, την τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου, τον έλεγχο ποιότητας των παραδοτέων των Υποέργων και το συντονισμό τεχνικών εργασιών» και συνολικής δαπάνης σύμβασης 17.150,00€ (μικτά).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με Συντελεστές Βαρύτητας (%)]

  1. Σχετική εμπειρία  (Συντελεστής Βαρύτητας > 80%)
  2. Τίτλος σπουδών (Συντελεστής Βαρύτητας > 10%)
  3. Παρουσία του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη (Συντελεστής Βαρύτητας > 10%)

ΘΕΣΗ 2

Μία (1) θέση Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης Έργου, κατά προτεραιότητα απόφοιτου Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) με αντικείμενο απασχόλησης «την οικονομική παρακολούθηση, τη σύνταξη αναφορών προς την εποπτεύουσα αρχή ΕΣΠΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), την επικοινωνία με αναδόχους των επιμέρους υποέργων και τη συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τεχνικής Διαχείρισης του Έργου» και συνολικής δαπάνης σύμβασης 14.000,00€ (μικτά).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με Συντελεστές Βαρύτητας (%)]

  • Σχετική εμπειρία  (Συντελεστής Βαρύτητας > 80%)
  • Τίτλος σπουδών (Συντελεστής Βαρύτητας > 10%)
  • Παρουσία του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη (Συντελεστής Βαρύτητας > 10%)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Σωτήριο Χαρισόπουλο, στα τηλέφωνα 210-6503511, 210-6503512 και στο e-mail: sharisop@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Σ.Φ.) το ακρωνύμιο του έργου [«ΔΕΛΤΑ – ΒΕΡΕΝΙΚΗ (KM3NeT)»], ο  αριθμός του έργου (E-11724), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Σωτήριος Χαρισόπουλος), η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2488) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs702.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά