ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:26-5-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2421
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (E-11730) – ΚΥΑ και Απόφαση 496η Συν. Δ.Σ./ 13-9-2012 & 482η 3-5-2012, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας Ψυκτικού, ως εξής:

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ψυκτικού
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη
- Γνώση σε ψυκτικά μηχανήματα αέρος - νερού, αέρος-αέρος, νερού -νερού
- Γνώσεις σε ψυκτικούς θαλάμους

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-6-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες   ημέρες   και   ώρες  με  τον  κ. Εμμανουήλ Καράλη,  στα  τηλέφωνα  210-6503980, 210-6503985.

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται ο τίτλος του έργου («Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11730), ο αρμόδιος για πληροφορίες (κ. Εμμανουήλ Καράλης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2421) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης:jobs699.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά