ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 25/05/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2407
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Διεθνή Διαγωνισμού

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προκήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την:

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός  (1) μικροσκοπίου συνεστιακής σάρωσης κατάλληλου για πολυφωτονικές εφαρμογές του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (#403.950,00 €#) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με αριθμό 015/07/2014/6.  
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 11:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.
 
Σχετικό: diag281.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ