ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 25/05/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2406
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου Διαγωνισμού

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προκήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την:

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία μιας  (1) πηγής λέιζερ εγγύς υπερύθρου για χρήση σε πολυφωτονική μικροσκοπία του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα δυο χιλιάδων ευρώ (#152.000,00 €#) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με αριθμό 015/07/2014/5.  
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.
 
Σχετικό: diag280.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ